Puber Top Coach

 
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  PuberTopCoach (PTC), StudentenTopCoach(STC) & FamilyTopCoach(FTC) hierna te noemen TC.

TC is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie verkeerd is weergegeven op haar websites of in andere mediale uitingen. TC is niet gebonden aan het uitvoeren van het coachingtraject of project tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan TC, handelsnaam van JATIIL B.V.
1.2 Op alle betrekkingen tussen TC en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.
1.3. Alle aanbiedingen van  TC  zijn vrijblijvend.

2. BTW.
Conform de belastingvoorschriften wordt 19 % BTW gefactureerd voor advieswerkzaamheden, trainingen en coaching.

3. Betalingsvoorwaarden.
Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij TC binnen te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen. Bij betaling buiten de betalingstermijn is TC gerechtigd, na het versturen van een herinnering, om de wettelijke rente in rekening te brengen. Een factuur wordt als voldaan aangemerkt na 100% betaling van het factuurbedrag.

4. Annulering.
4.1 In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de investering in rekening gebracht:
- Annulering c.q. uitstel van de opdracht tot en met 30 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: 100% van de totale investering.
- Annulering c.q. uitstel van de opdracht van de 31e tot en met de 45e dag voor aanvangsdatum van de eerste dag: 50% van de totale investering.
- Annulering c.q. uitstel van de opdracht eerder dan 46 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag: nihil.
Annuleringen cq. verzoeken tot uitstel kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering/verzoek tot uitstel bij TC is binnengekomen geldt als annuleringsdatum. Reeds gemaakte kosten dienen te allen tijde door de opdrachtgever te worden voldaan ongeacht het moment van annulering.
4.2 Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
4.3 Bij Annulering van één enkele afspraak binnen 48 uur is TC gerechtigd twee uren in rekening te brengen, tegen het dan geldende uurtarief, exclusief gemaakte reiskosten. Reiskosten zullen tegen het dan geldende fiscale tarief worden gefactureerd.
4.4 TC behoudt zich het recht voor om kosteloos en zonder opgaaf van reden te allen tijde een opdracht te weigeren en/of tussentijds af te breken en/of te beëindigen.

5. Correctie van de tarieven.
Bij langlopende trajecten (langer dan 12 maanden) worden de tarieven per 1 juli en 1 januari aangepast aan de algemene trend.

6. Verblijfskosten.
De door deelnemers en coaches c.q. derden gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever als niet expliciet anders staat vermeldt in de overeenkomst. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd.

7. Afwijkende afspraken.
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.

8. Eigendom.
Alle materialen t.b.v. de coachingtrajecten cq. projecten zijn eigendom van TC en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van TC niet vermenigvuldigd en/of aan derden gesteld worden.

9. Geheimhouding.
a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen TC en de opdrachtgevers voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
b) Conform de gedragsregels rapporteert TC niet over individuele prestaties/ontwikkelingen van deelnemers zonder zijn/haar toestemming.
c) Alle coaches in dienst van of werkend voor TC, hebben zich tot deze geheimhouding verplicht

10. Projecten & coaching trajecten.
10.1 Definities
a) Onder projecten worden trajecten met scholen en/of verenigingen verstaan, waarbij deelname open staat voor scholieren en/of leden van de betreffende school, scholen, vereniging en/of verenigingen.
Onder  coaching trajecten worden trajecten met individuen op individuele basis en/of in klein groepsverband verstaan.
b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door TC laat coachen en/of door TC laat trainen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.
c) Opdracht: de afspraken tussen TC en de opdrachtgever ten aanzien van uit te voeren werkzaamheden en bijbehorende activiteiten..
d) Inschrijfformulier: op het inschrijfformulier wordt minimaal vastgelegd:
- naam van de opdrachtgever;
- omschrijving van de door TC uit te voeren werkzaamheden;
- startdatum van uitvoering van de werkzaamheden indien de startdatum niet gelijk is aan het moment van inschrijven;
- de investeringstarieven en de betalingscondities.

10.2.Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door opdrachtgever ingevuld en overgedragen inschrijfformulier door TC is ontvangen en door TC is geaccordeerd.

10.3 Verplichting van de opdrachtgever
a) Opdrachtgever is gehouden alle medewerking, welke TC nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, te verlenen.
b) Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

10.4. Uitvoering van de opdracht
a) TC bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
b) Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van TC.
c) TC mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.
d) Voor de trajecten en/of projecten selecteert TC geschikte locaties indien gewenst.
e) De kosten van de locatie (zaalhuur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training) zijn voor rekening van TC indien vermeldt op de overeenkomst.

10.5. Vervanging
a) Vervanging van deelnemer(s) is in de meeste gevallen toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) binnen de doelgroep van TC valt en woonachtig is in dezelfde regio. Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden. TC dient schriftelijk akkoord te geven voor het vervangen van een deelnemer.
b) Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever zo snel mogelijk een schriftelijk verzoek in te dienen bij TC.
c) TC heeft het onbeperkte recht uitvoerende coache(s) en/of trainer(s) te vervangen.

10.6. Investeringstarieven
De investeringstarieven, alsmede de betalingscondities, worden op de overeenkomst bevestigd.

11. Advies- en Interimwerkzaamheden.
11.1 Duur en financiële afspraken van opdrachten
a) Een werkdag omvat acht werkuren. Een dagdeel omvat vier werkuren.
b) De coach, trainer, interim-manager of adviseur van TC is gerechtigd om in overleg met de opdrachtgever een nader te bepalen aantal dagen vrij te nemen gedurende de duur van deze overeenkomst, tot een maximum van zes kalenderweken per jaar.
c) Het tarief is afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht. Tenzij anders vermeld is het tarief exclusief reis- en verblijfkosten.

11.2 Afsluiting van de opdrachten
a) Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen, en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.

11.3 Aansprakelijkheid
a) TC  is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door TC van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat TC voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
c) Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.
d) Indien de opdrachtgever binnen 2 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.
e) Vervoer naar en verblijf op externe locaties valt niet onder de aansprakelijkheid van TC.
f) Het meedoen aan (groeps) activiteiten is geheel voor eigen risico en valt derhalve niet onder de aansprakelijkheid van TC.

11.4 Ter beschikkingstelling
a) Opdrachtgever verstrekt alle documenten en gegevens die nodig zijn om de opdracht door TC optimaal te laten verlopen.
b) Opdrachtgever verschaft op de uitvoerende locaties een werkruimte met alle benodigde faciliteiten voor de uitvoering van de opdracht. Kosten voor deze faciliteiten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Stede Broec 1 april 2010

 

 

 

Home | Contact | PTC| Vacatures | FAQ | Voorwaarden | Disclaimer |